Mangersta Stacs
daljfh

Fàilte

Fàilte chun an làraich-lìn againn far am faigh sibh a-mach mun bhuidheann againn agus mun adhartas a bhitheas sinn a’ dèanamh le bhi stèidheachadh an ionaid turasachd aig astar airson Hiort, anns an sgìre againn fhèin, Uig, Leòdhais. Tha coimhearsnachd Uig air a misneachadh gu mòr gur e a’ Geodha Sgoilt, Mangurstadh, a chaidh a thaghadh mar an làrach is freagarraiche airson an Ionaid, an dèidh farpais gheur anns an robh diofar sgìrean eileanach an sàs.

Welcome

  1. Welcome to our website where we’ll keep you informed about our group and our progress in establishing the remote access Centre for St Kilda in our parish of Uig, Lewis. The Uig community is delighted that a’ Gheodha Sgoilt, Mangurstadh, was chosen as the preferred location for the Centre, following a keenly-contested competition involving several island communities.

main
© 2021 Ionad Hiort  | Site by CENTRAL. |