Uig Community's Concept & Vision for Ionad Hiort

October 30th 2009

An ataireachd bhuan
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard
An ataireachd bhuan
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard
Tha torunn a'chuain
Mar chualas leams' e'n am phaisd
Gun mhuthadh gun truas
A' sluaisreadh gainneimh na tragh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard

Domhnall MacIomhar

Uig Community Proposal - Download here.

© 2019 Ionad Hiort  | Site by CENTRAL. |