Ionad Hiort

Am Buidheann | The Group

Chaidh am buidheann againn, Buidheann Leasachaidh Ionad Hiort, a stèidheachadh aig coinneamh phoblach far an robh àireamh mhath de mhuinntir na sgìre an làthair.

BLIH/ the St Kilda Centre Development Group was formally established at a well-attended community meeting which enthusiastically endorsed the project. In 2010 Ionad Hiort Ltd was founded.

‘S e prìomh amas na buidhne againn, an t-ionad ùr a chruthachadh agus ‘s e a’ chiad dhleastanas a tha oirnn conaltradh a thòiseachadh ris na prìomh compàirtichearan, UNESCO, Comhairle nan Eilean Siar, Iomairt nan Eilean, Urras Nàdair Alba, Pròiseact nan Ealan agus eile, gus comataidh-stiùiridh a stèidheachadh a dhealbhas Urras neo Bunait a chruthaicheas ionad turasachd airson Hiort aig ìre na cruinne.

Our main aim is to establish the new St Kilda Centre as a major visitor attraction for the Western Isles, and our first task is to engage with all the lead partners, UNESCO, Comhairle nan Eilean Siar, Iomairt nan Eilean, the National Trust for Scotland, and Proiseact nan Ealan to deliver a world-class visitor centre.

To get in touch with us, please use the details on the ‘Contact’ page.

Directors of Ionad Hiort Ltd

Charitable Company Ltd by Guarantee.

Iain Buchanan: Chair

Joni Buchanan: Vice Chair

Tony Ingle-Finch: Treasurer

Mairi Wilson Macdonald

Graham Attrill

Elly Green

Fraser Ralley

Max Brown

Donald Macaulay

Sarah Scarrott

Christopher Scarrott

Ionad Hiort Advisory Board

Company Advisory Board:

Lord Andrew Dunlop

Rt Hon Brian Wilson

Peter Selman

Malcolm Maclean

Chris van der Kuyl

Chris McGregor

Professor Frank Rennie

Jen Topping

Professor Donald Maclean

Janet Archer

Mark Higgins

© 2021 Ionad Hiort  | Site by CENTRAL. |